Joy

Joy

Mountain View’s Joy (Australian Labradoodle)